2019VijftienDekanatenEénRegio

VIJFTIEN DEKENATEN WORDEN VIER REGIO’S
 
Afbeelding invoegen 
Iets meer dan 250 aanwezigen mocht onze hulpbisschop mgr. Koen Vanhoutte in de Sint-Jacobskerk van Leuven verwelkomen om de nieuwe hervorming in ons vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen voor te stellen. De laatste twintig jaar is er heel wat veranderd. In het jaar 2000 werden de veertig dekenaten herleid tot vijftien dekenaten. De vroegere dekenaten Rotselaar en Haacht werden opgedoekt en werden ondergebracht onder het dekenaat Aarschot, dat ineens uitgegroeide van tien naar achtentwintig parochies. Vanaf 1 september 2019 houden ook deze vijftien dekenaten op te bestaan. Er zullen vier pastorale regio’s in de plaats komen: Halle, Tienen, Leuven en Mechelen. Voor elke regio wordt er een regiodeken aangesteld. Voor onze regio Leuven is dit Patrick Maervoet. Vooraleer de bisschop het woord nam werd er voorgelezen uit de eerste Korintiërbrief van Paulus hoofdstuk 12. Hierin wordt er gezegd dat er verschillende gaven zijn, maar slechts één Geest, vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen maken tezamen één lichaam uit. Onze bisschop legde in een half uurtje de krachtlijnen vast voor de toekomst. Vanuit een vruchtbaar overleg met de dekens, de vicariale raad, de priesterraad en de bisschopsraad deelde hij graag de grote lijnen van deze nieuwe aanpak mee. Maar eerst wilde hij zijn dank uitspreken voor alle medewerkers van de vele geloofsgemeenschappen die overal het beste van zichzelf geven om aan het nieuwe pastorale landschap van de verschillende zones (hier en daar nog in opbouw) in ons vicariaat een christelijk aanschijn te geven. Hij maakte duidelijk dat wij als christenen geraakt en geboeid zijn door Jezus. Wij zijn ook door Hem geroepen en gezonden om getuige te zijn van zijn Blijde Boodschap. Als gelovige gemeenschap vormen wij samen een kring en een kerk rondom Hem om aan te geven dat zijn woorden een waarde bezitten voor allen. Dit kan alleen maar gebeuren als de plaatselijke gemeenschappen intens samenwerken door één te worden en samen kerk te vormen in een pastorale zone, die gestuwd wordt door een zoneploeg met meerdere verantwoordelijken en vrijwilligers. Er zullen vier regio’s komen die vanaf 1 september 2019 in actie komen. De regio zal geleid worden door een regioploeg, die zorg wil dragen voor de zones door hen nabij te zijn en te ondersteunen in hun gemeenschapsopbouw en vorming. De regioploeg wil ingaan op alle vragen en noden. Elke regioploeg bestaat uit een regiodeken, een vormingswerker, een begeleider voor de gemeenschapsopbouw, een jongerenpastor, een econoom en een secretaris. Ze hebben allemaal een dienende functie. Ze moeten bereikbaar en beschikbaar zijn. Met hun deskundigheid zullen ze op zoek gaan naar verdieping om de boodschap van Jezus bij zoveel mogelijk mensen te brengen. De regiodeken staat voornamelijk in voor de begeleiding van de pastores en de pastoraal coördinatoren in de regio. De begeleider gemeenschapsopbouw begeleidt de groeiprocessen naar en binnen de pastorale zones, met zorg voor de veldverantwoordelijken. De vormingswerker is aanspreekbaar voor de vorming inzake catechese, diaconie, evangelisatie en liturgie. De jongerenpastor ondersteunt de jeugdpastorale initiatieven. De econoom begeleidt de werking van het tijdelijke (boekhouding en de financies). De secretaris maakt werk van het onthaal en de goede verslaggeving van de vergaderingen van de regioploegen. Voor de plaatselijke verantwoordelijken en vrijwilligers worden de leden van de regioploeg een aanspreekpunt en een tochtgenoot om samen de uitdagingen aan te pakken waar ze voor staan. De bedoeling is vooral de dienstverlening vanuit het vicariaat te decentraliseren, meer nabij te brengen in dienst van de pastorale zones. Elke regioploeg onderhoudt ook nauwe banden met de drie andere regioploegen. Als eerste stap gaat men al een concreet project uitwerken voor de advent. De zondagslezingen worden onder de loep genomen. Hoe kan het woord van het evangelie ons raken, wat doet het evangeliewoord met mij? Welke is de blijde boodschap voor ons vandaag? Na enkele muzikale intermezzo’s stelde regioploeg van Leuven zich voor: 1. Patrick Maervoet : deken (patrick.maervoet@vlbm.be) 2. Pieter van Wetten: begeleider gemeenschapsopbouw (pieter.van.wetten@vlbm.be) 3. Marie Boz: vormingswerker (marie.boz@vlbm.be) 4. Jonas Sanen : jongerenpastor (jonas.sanen@vlbm.be) 5. Peter Goossens: econoom (peter.goossens@vlbm.be) Hun regiohuis is gevestigd in de Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee (prleuven@vlbm.be) Na een korte gebedsstonde volgde er een receptie en kon men elkaar ontmoeten en bemoedigen voor de toekomst. Het pastorale landschap zal er weldra een beetje anders uitzien.