2019PastoraalTijdelijke

DE FINANCIEN EN PRACTISCHE ASPECTEN VAN DE ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT:HET ‘TIJDELIJKE’

We geven je deze week graag opnieuw een woordje uitleg bij één van de domeinen binnen de pastorale zone, namelijk het tijdelijke.

In zijn visietekst: "de kracht van het evangelie” stuurde wijlen Mgr Lemmers, hulpbisschop Vlaams-Brabant en Mechelen aan, meer aandacht te besteden aan volgende domeinen: evangelisatie, liturgie, het tijdelijke, diaconie en catechese.

Het was zijn bedoeling mensen uit alle lagen van de bevolking te motiveren om samen met de dienstdoende priesters een zoneploeg te vormen en elk domein te concretiseren in de dagelijkse pastorale zorg.

De afgelopen twee jaar wisten een zestal mensen zich geroepen een ploeg te vormen ter bevordering van de lokale kerkgemeenschap, Aarschot.

Elk lid van de ploeg nam de opdracht aan om een domein te behartigen, niet met de intentie geïsoleerd aan de slag te gaan, maar om in overleg elkaar te verrijken en te versterken.

Met de installatie van de zoneploeg op 24 maart 2019 maken we de wereld duidelijk, dat diversiteit in het kerkelijk beleid, belangrijk en nodig is. De kracht van het evangelie zal zichtbaar worden in gedeelde zorg en in de verantwoordelijkheidszin van zowel vrouwen als mannen.

Afbeelding invoegen

Vandaag focussen we op het domein van het tijdelijke.

De toekomstplannen voor de pastoraal in onze acht Aarschotse parochies worden met de opstart van de pastorale zone Sint-Rochus Aarschot steeds duidelijker : de huidige parochies van Gelrode-Rillaar, Wolfsdonk, Langdorp, Gijmel, Christus Koning Aarschot, Onze-Lieve-Vrouw Aarschot en Ourodenberg zullen veel intensiever samenwerken en er zullen nieuwe initiatieven op vlak van evangelisatie, catechese, diaconie en liturgie worden genomen om een frisse wind te laten waaien in ons Kerk zijn vandaag. De zoneploeg zal lokale sterktes stimuleren en met een gezamenlijk programma nieuwe wegen banen om de rijke christelijke traditie te laten bijdragen aan onze samenleving vandaag: gist zijn in het deeg… Om al deze initiatieven te verwezenlijken zijn uiteraard ook middelen nodig: vrijwilligers, medewerkers, structuren maar ook goede infrastructuur en dus ook financiële middelen.

In Vlaanderen is het beheer van de kerkgebouwen en pastorijen traditiegetrouw in handen van de kerkfabrieken, openbare besturen zoals een OCMW en een gemeente, die bestaan uit vijf leden (katholieke vrijwillige leken) per parochie, die als strikte taak hebben ‘de materiële condities voor het uitoefenen van de eredienst te voorzien’. Deze kerkfabrieken hebben in samenspraak met het Bisdom en de Stad Aarschot de voorbije jaren een kerkenbeleidsplan uitgewerkt: een toekomststrategie op het gebruik van de kerken in groot-Aarschot. In dit plan wordt beklemtoond dat de kerken naast liturgie ook voor sociale en culturele doeleinden gebruikt kunnen worden. Er vinden zo nu al regelmatig concerten en tentoonstellingen plaats en concreet zal er voor de kerken van Gijmel en Gelrode een nevenbestemming worden gezocht: een pastorale én maatschappelijke functie. In de kerk van Ourodenberg zullen vanaf 2020 geen wekelijkse eucharistievieringen meer doorgaan, maar zal de functie van parochiezaal verder worden uitgebaat. De kerkfabrieken hebben in overleg met het Aartsbisdom beslist om van 8 kerkfabrieken te evolueren naar 3 parochies / kerkfabrieken: één voor Rillaar-Gelrode, één voor de stadsparochie(s) en één voor Langdorp-Wolfsdonk-Gijmel. Dit heeft enkele financiële en bestuurlijke voordelen en staat toe het beheer nog efficiënter aan te pakken. Onder de coördinatie van het Centraal Kerkbestuur (CKB) en in nauw overleg met de zone Aarschot zullen de kerkfabrieken nu een meerjarenbegroting opstellen met de Stad Aarschot voor de periode 2020-2025. Aangezien de Stad een groot deel bijdraagt aan investeringen en exploitatie van de kerken is het evident dat de kerkfabrieken zo goed mogelijk kijken hoe de kerkgebouwen kunnen bijdragen aan de culturele uitstraling en sociale cohesie van en noden in onze stad.

Naast de kerkfabrieken heeft elke parochie tot nu toe ook een eigen vzw, de zogenaamde vzw Parochiale Werken (VPW), de traditionele ‘kas van de pastoor’, die doorheen de jaren geld inzamelde voor parochiale activiteiten bij eetfestijnen, door giften van parochianen of verkoop van gebouwen zoals soms kloosters. Ze beheerden vaak ook de lokale scholen en parochiezalen, die ondertussen voor het overgrote deel in beheer van andere vzw’s gegeven werden. De vzw’s VPW staan vandaag in voor kosten zoals bedankingsetentjes voor vrijwilligers, fotokopieën en flyers maar ook voor de vele nieuwe pastorale initiatieven die de zone Aarschot in de nabije toekomst wil nemen: het uitwerken van een nieuwe website, logo en flyers, het opzetten van een secretariaat voor de zone, het organiseren van een filmavond, lezingen, een catechese-uitstap, het organiseren van processies, vormingen, hulp aan vluchtelingen, etc. In samenspraak met de zone zullen de huidige vzw’s de volgende maanden veel intensiever samenwerken en een aantal taken herverdelen: op die manier kunnen we voor de ganse zone een gezamenlijke planning opmaken, een goede verdeling tussen kerkfabrieken vzw VPW op poten zetten en de toekomst van de zone en haar missie ook op materieel vlak kunnen garanderen.

Naast de vele vrijwilligers, priesters en leden van de zoneploeg die al actief zijn en zich verder zullen aansluiten, zullen de kerkfabrieken en de vzw VPW in overleg met het Bisdom verdere stappen zetten om een nieuwe pastoraal werker of werkster en een administratief verantwoordelijke voor de zone aan te stellen. Ook al is dit financiële en praktische werk ‘tijdelijk’ van aard, het is cruciaal om wat ‘spiritueel’ én belangrijker is een goede basis te geven. We hopen daarbij op steun van u allen !