2017 Pastorale zonewerking

ZONALE BIJEENKOMSTEN

Info centraal kerkbestuur + kerkfabriek Sint-Pieters Langdorp

Er is al heel lang geschreven en vergaderd over het project "nieuwe wegen banen” en de zogenaamde "nota Bourgeois”. Het project "Nieuwe wegen banen” en de nota "Bourgeois” zijn de aanleiding voor de verplichte opmaak van een kerkenbeleidsplan.  Gezien de reeds decennialange achteruitgang van het aantal kerkbezoekers in het steeds meer geseculariseerde Vlaanderen, ontstond zowel vanuit de pastoraal als vanuit de burgerlijke overheid immers de noodzaak om na te denken over het toekomst voor het uitoefenen van de pastorale opdrachten en in het bijzonder het toekomstige gebruik van de kerken.

Kerken zijn echter niet louter een verzameling van  stenen gebouwen, stuk voor stuk symboliseren ze de eeuwenlange Christelijke traditie en zijn ze het symbool bij uitstek van het samenleven van de lokale gemeenschap. De kerken zijn immers ook de gebouwen waarin heel wat belangrijke mijlpalen in het leven van velen zijn doorgegaan. Denk dan maar aan het doopsel, de eerste communie, het vormsel,  huwelijk maar ook het afscheid nemen van dierbaren. Ook de wekelijkse eucharistie is een plaats om samen met de plaatselijke gemeenschap tot God te komen.

Door het tanend aantal priesters en de wekelijkse deelnemers aan de eucharistie is echter het behoud van alle kerken louter en alleen voor de eucharistie echter niet meer houdbaar.  Velen kerken in Vlaanderen zullen zelfs helemaal niet meer voor de eredienst worden gebruikt en zullen zogenaamd worden "herbestemd”.  Deze herbestemming kan gaan van een aanwending voor een maatschappelijke behoefte voor de plaatselijke gemeenschap, tot een louter commerciële uitbating door een privé partner tot zelfs afbraak toe.

In het kerkenplan van Aarschot hebben we gelukkig een kaalslag in het aantal kerken kunnen vermijden. Alle kerken zullen behouden blijven voor de eredienst, met uitzondering van de nieuwe kerk in Ourodenberg die een herbestemming zal krijgen, waarschijnlijk als zaal voor de gemeenschap en de verenigingen.

Het kerkenbeleidsplan van Aarschot werd recent door alle instanties, pastoraal verantwoordelijke, de kerkfabrieken, het centraal kerkbestuur, het bisdom, Onroerend erfgoed en de stad goedgekeurd.

In Aarschot zal er op termijn worden gegaan van 8 naar 3 parochies.  Voor onze Langdorpse parochies Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk betekent dit dat er op 01/01/2020 zal worden overgegaan naar 1 parochie en 1 kerkfabriek.  Dit betekent niet dat we ondertussen bij de pakken blijven zitten, er zal nog heel wat moeten gebeuren om tot een succesvolle integratie en transitie te kunnen komen.  Voor het deel pastoraal zijn er al heel wat mensen aan het brainstormen om de omvangrijke pastorale taken ook naar de toekomst toe te kunnen blijven waarmaken.

Ook wat betreft de in het kerkenbeleidsplan voorziene nevenbestemmingen is stilstaan zeker geen optie wil men het kerkgebouw en de financiering voor het onderhoud op termijn nog kunnen garanderen.

In Wolfsdonk zijn er al een aantal valorisatieprojecten doorgegaan zoals concerten, studiedagen, tentoonstellingen en rondleidingen.

Ook in Langdorp zijn er al heel wat evenementen doorgegaan, tot Yoga sessie toe naar aanleiding van de lancering van het boek " Langs kerken, kerkhoven en orgels” in 2016.

Door de enorme troeven van de eeuwenoude Langdorpse Sint-Pieterskerk, gelegen op een prachtige locatie, kon, naast de realisatie van de picknicktafel op de Sint-Pieters site op grond van de kerkfabriek, nu ook al een unieke en passende nevenbestemming van de kerk worden gerealiseerd.

De kerkfabriek Sint-Pieters Langdorp heeft immers met de VZW Wesp, bekend van diverse projecten in het Merodegebied, een samenwerkingsverband kunnen afsluiten om op regelmatige basis prachtige concerten te kunnen laten doorgaan in de kerk.

Het volgende concert van de groep ESTBEL het Merodefestival gaat door op Zaterdag 21 oktober om 20.00 uur.

ESTBEL is de muzikale ontmoeting tussen de Estse Leana Vapper & de Vlaming Hartwin Dhoore. Iemand uit Estland dus, nog geïnspireerd door natuurbeleving, samen met een Vlaming, snakkend naar die betonstop. Een reis tussen (eiland) Saaremaa & Sint-Lievens-Houtem, en een aangename kennismaking met muziek uit Estland.

Tickets kosten 18 EUR en zijn verkrijgbaar via kerk.merodefestival.be

Voor dit concert hebben we 5 duo-tickets klaarliggen.  Om aanspraak te maken op de tickets stuur je het antwoord op de vraag: "Wie bouwde het majestueuze orgel in de Sint-Pieterskerk van Langdorp?” naar info@merodefestival.be voor 19/10/2017 en uit alle inzendingen verloten we 5 duotickets.  Je krijgt dan een e-mail of je tickets gewonnen hebt.


NOTEER DONDERDAG 19 OKTOBER IN JE AGENDA

Waarom vraagt u zich af?

Wel, de groep die de zonevorming voor alle parochies van groot Aarschot voorbereidt zal je dan meer info geven over hun werk van de voorbije maanden. Ze hebben immers een tekst klaar om naar het bisdom te sturen en zo de zone op te starten.

Voor ze deze tekst verzenden, willen ze de brede geloofsgemeenschap hierover informeren. Breed mag letterlijk genomen worden, iedereen is welkom, je moet niet één of andere functie hebben binnen één van de parochies van de zone. Een zoneploeg kan immers maar aan de slag als we met z’n allen zone willen vormen, als we allemaal samen achter de visie kunnen staan. Vandaar deze avond.

Afspraak: om 20.00 u. in het parochiecentrum in Rillaar (ingang tegenover de kerk).


DRIE KERKFABRIEKEN 26 SEPTEMBER 2017


Op dinsdag 26 september vergaderden de drie kerkfabrieken van Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk in zaal ‘Den Abt’ te Wolfsdonk. De bijeenkomst werd geleid door Ria Merckx, verantwoordelijke voor het tijdelijke in ons vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.  Op de agenda stond in feite maar één punt: de fusie van de drie parochies Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk. De leden van de kerkfabriek van Gijmel waren voltallig aanwezig: Louis Van Roie, Vic Tielemans, Luc Luyten, Koen Hendrickx en Jos Salaets. Jonas Danckers en Mark Vanderborght vertegenwoordigden de kerkfabriek van Langdorp en Wolfsdonk. De andere leden konden niet aanwezig zijn en lieten zich verontschuldigen. De oprichting van de pastorale zones in ons vicariaat hebben heel wat vertraging opgelopen. De planning om hiermee tegen Pinksteren 2016 klaar te komen stootte op heel wat tegenkanting. Slechts een handvol parochies kwam tegen deze streefdatum klaar.  Maar langzaam komt er toch schot in de zaak. Parochies die samenvloeien tot één pastorale eenheid of tot één parochie zullen in de toekomst ook maar over één kerkfabriek beschikken. Ook na de samensmelting van de parochies zullen de plaatselijke kernen belangrijk blijven. De bedoeling is op lange termijn om met minder mensen een groter gebied te kunnen behartigen. We moeten wel rekening houden met het feit dat de meeste leden van een kerkfabriek vooral bekommerd zullen blijven om hun kerk. Er zal een stappenplan moeten worden opgesteld. Er is trouwens in onze parochies al heel wat gerealiseerd op pastoraal vlak. Er werd een economische raad opgericht. Er is al een gemeenschappelijke rekening van de VZW en een gezamenlijke transitrekening. Er is samenwerking voor het vormsel en de eerste communie. Er zal nog wel een volledige inventaris moeten worden opgemaakt van alle bezittingen van de kerken. Een taakverdeling kan misschien zoveel mogelijk leden van de kerkfabriek aan boord houden. De verschillende dossiers zullen naast elkaar worden samengelegd om te zien hoe deze het best behandeld worden in de toekomst. Ook in de volgende jaren zullen er voor de materiële kant van onze kerkgebouwen zich geëngageerde mensen met hart en ziel moeten blijven inzetten, zoals dit ook in het verleden het geval was. Hopelijk komt alles veilig op zijn pootjes. Vooral geduld en inzet zijn  hier van groot belang.


5 AUGUSTUS 2017 DE WERKGROEP ROND DE ZONEVORMING DOET VERDER

Op zaterdag 5 augustus kwamen we samen in Gelrode en hebben we een hele dag gewerkt rond de vraag wat een pastorale zone kan betekenen voor de acht parochies van groot Aarschot. Stilaan krijgen onze antwoorden concretere vorm. ’s Middags gingen we gezellig samen in eten, want ook elkaar beter leren kennen is belangrijk. 
En in de namiddag werkten we verder met de hulp en inspiratie van de vroegere deken Huub Gerits.In het najaar hoort u zeker nog van ons!

ZONEVORMING 23 MEI 2017

Hoe gaat het met de werkgroep rond de zonevorming in Aarschot? Eliane Kiesekoms, Lieve Verbiest, Wilfried Van Welde, Toon Ooms, Jonas Danckers, Roger Janssens en Petra Van den broeck kwamen al enkele malen samen om na te denken over wat de meerwaarde kan zijn van de grotere zone Aarschot en wat de toekomstige zoneploeg kan betekenen voor onze gemeenschappen.


Op dinsdagavond 23 mei kwamen we andermaal samen met vertegenwoordigers van de verschillende parochies in het parochiezaaltje naast de dekenij.  De werkgroep toonde in welke richting de voorbije maanden nagedacht werd. Met een powerpoint-presentatie werd op een boeiende wijze kort het kerkenbeleidsplan voorgesteld omdat dit ook belangrijk is wanneer we praten over toekomst. Er zullen in de toekomst in Aarschot drie parochies zijn: 

  1. Langdorp-Wolfsdonk-Gijmel,
  2. Aarschot Onze-Lieve-Vrouw - Christus-Koning – H. Hart van Jezus Ourodenberg
  3. Gelrode-Rillaar.

De zoneploeg, die waarschijnlijk gevormd wordt uit het hoger genoemd groepje, richt zich op pastorale noden, onderverdeeld in diaconie, liturgie, catechese en evangelisatie. Reeds een tiental keren  kwamen we met verschillende groepen samen om na te denken  over de pastorale toekomst in onze zone. Jonas Danckers schetste ons een beeld over de evolutie van de kerk in het verleden en liet mogelijkheden zien om in de toekomst aan een nieuwe zonale kerkopbouw te werken. Het vertrekpunt moet zijn dat het zonale het lokale niet mag opeten of doen verdwijnen. Er wordt niets afgeschaft, integendeel. De zonewerking moet juist de lokale gemeenschappen versterken en stimuleren. 


Parochies worden niet opgedoekt. We moeten ons niet de vraag stellen ‘wat doen we nog’, maar wel ‘dit doen we nu!’. Wat sterk is in de huidige parochies, wordt aangemoedigd en ondersteund door de zoneploeg. Deze ploeg zal ook niets overnemen, wel stimuleren en mee nadenken over vernieuwing waar daar nood aan is. Samenwerking tussen leken en priesters zal meer dan ooit nodig zijn. De tijd dat pastoraal een zaak was van de pastoor alleen is definitief voorbij. Dit is dan ook een unieke kans om een nieuwe wind te laten waaien. De zone zal de lokale geloofsgemeenschappen en parochies versterken. Het is belangrijk dat we mekaar beter leren kennen, vooral door informatie uit te wisselen over wat er in de verschillende parochies vandaag al gebeurt, zodat we wat meer bij elkaar op bezoek kunnen gaan. Misschien kan er op termijn een gezamenlijke website komen. Misschien kan er vanuit de zone enkele keren per jaar een lezing georganiseerd worden? Of iets anders waar mensen elkaar kunnen ontmoeten? Het gaat om een frisse dynamiek die moet waaien in de kerk, waaruit de vreugde van het evangelie moet stralen. Onze vrijwilligers moeten niet nog meer belast worden. Er moet gezocht worden om dingen die we doen een nieuw elan te geven. Bijvoorbeeld de jaarlijkse Sint-Rochusverlichting in Aarschot een religieus tintje geven. Hoe hieraan werken? De catechese in Rillaar wordt belicht met ‘geestig geboeid’. Er moet duidelijk meer gecommuniceerd worden tussen de verschillende parochies. Elkaars kalender doorgeven. Communicatie via website, uitwisseling via het parochieblad, gezamenlijke activiteiten organiseren (bedevaart naar Scherpenheuvel met acht parochies), samenwerking tussen de verschillende parochiesecretariaten.

In kleine groepjes werd er gezocht om enkele  suggesties naar voor te brengen  zodat de zonale denkgroep haar werk kan verderzetten. Het was alleszins een boeiende en inspiratievolle avond. 

Op de foto herkennen we van links naar rechts: Wilfried Van Welde, Louis Van Roie, Leo Van Garsse, Mark Vanderborght, Eliane Kiesekoms, Filip Vos, Toon Ooms, Sam Reniers, Jonas Danckers, Jan Geerts, François Laeremans, Paul Vanderstuyft, Erna Vanhelmont, Lieve Verbiest, Nicole Adams, Maria Terweduwe, Petra Van de broeck, Roger Janssens.

Voel je het kriebelen om mee te doen? Aarzel dan niet om één van ons te contacteren!

Eliane Kiesekoms@gmail.com), Lieve (lieve.verbiest@hotmail.com), Wilfried (wilfried.van.welde@telenet.be), Toon (toonooms@hotmail.com) Jonas (danckers_jonas@hotmail.com), Roger (roger.janssens@kuleuven.be), Petra (petra.vandenbroeck@gmail.com)


KERKFABRIEK   5 april 20.00 Vergadering Kerkfabriek Langdorp in de dekenij van Aarschot (Jan Van Ophemstraat 19). 

Vergadering Maandag 20 FEBRUARI
Reeds een zevental keren kwamen we met enkele afgevaardigden van de acht parochies van Aarschot (Onze-Lieve-Vrouw, Christus-Koning, Ourodenberg, Rillaar, Gelrode, Wolfsdonk, Gijmel en Langdorp) samen om denkoefeningen te maken omtrent de nog op te richten parochiale zone van Aarschot. 
In deze zone zullen er drie parochies fungeren: 
1.Aarschot stad (Onze-Lieve-Vrouw, Christus Koning en Ourodenberg), 
2.de parochie Rillaar-Gelrode en 
3.de parochie Langdorp-Gijmel-Wolfsdonk. 
Ook de pastoraal aangestelden (priesters, pastorale werksters) kwamen met telkens één parochiale vertegenwoordiger samen. 
Overlegmomenten rond vier deeldomeinen 
1.catechese, 
2.liturgie, 
3.diaconie en 
4.evangelisatie 
brachten heel wat afgevaardigden van elke parochie samen. 
Zo werden er ideeën samengebracht om aan de toekomst te bouwen. 
Op het vlak van de catechese hebben de verschillende parochies al een flink stuk weg afgelegd. We staan wel voor een nieuwe uitdaging: er is nog veel werk aan de winkel voor de doopcatechese, catechese voor de eerste communie en huwelijkspastoraal. 
Er is ook nog een hele weg af te leggen voor destervensbegeleiding en onderwijspastoraal. Voor wat de liturgie betreft moet er dringend werk worden gemaakt om voorgangers op te leiden voor uitvaarten en gebedsdiensten


(Op de foto van de laatste bijeenkomst van 20 februari herkennen wij : Leo Van Garsse, Louis Cumps, Louis Van Roie, Jonas Danckers, Jan Geerts, Paul Vanderstuyft, Fons Peeters, Toon Ooms en Bert De Bruyn. Zittend: Erna Vanhelmont, Nicole Adams, Lieve Verbist, Eliane Kiesekoms, Maria Terweduwe, Hilde Serré,  Eddy Wolput en Wilfried Van Welde. )

Aan de liturgie zelf moet ook gesleuteld worden. 
1.Hoe kan de liturgie een meer aanspreekbare vorm krijgen, 
2.hoe mensen meer betrekken in de liturgie? 
We ervaren dat onze liturgische samenkomsten saai en meestal een passief karakter hebben. De liturgie zou meer een gemeenschapsgebeuren moeten worden. We moeten kunnen delen in elkaars vreugde en verdriet. 
Onze kerk heeft een uitnodigende en verbindende opdracht. 
Ze moet hartelijk zijn in de omgang, ze moet uitdragen wat ze verkondigt. 
De diaconie mag zich niet beperken tot Ziekenzorg, nu Samana genoemd, ook al verrichten vele ziekenzorgkernen prachtig werk. 
Onze kerk zou zich ook moeten engageren en zich inlaten met initiatieven die buiten de kerk georganiseerd worden, zoals de Warmste Week, 11-11-11-actie. 
Ook de eigen  werkingen rond Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Missiewerking en Damiaanactie kunnen verder worden uitgebouwd. Werking rond armenhulp, asielzoekers, contacten met vreemdelingen te midden van onze samenleving. 
Hoe kunnen we ons meer engageren om Jezus meer kenbaar te maken? 
Het thema van de evangelisatie bracht ons in aanraking met grote Vlaamse figuren zoals pater Damiaan en Jeanne Devos. Mensen samenbrengen rond Jezus van Nazaret, zal een opdracht blijven voor onze christelijke samenleving. 
Dit kan gebeuren door parochiale activiteiten waarin het evangelie ter sprake kan worden gebracht (conferenties, processies), waardoor de kerk meer naar buiten treedt en aan geloofsverdieping doet. 
Op maandag 20 februari werd in de parochiezaal naast de dekenij de balans opgemaakt van alle samenkomsten. We zullen met een kleine werkgroep aan de toekomst van onze zone moeten verder bouwen. 
En er werden vrijwilligers gevonden: Eliane Kiesekoms, Wilfried Van Welde, Toon Ooms, Lieve Verbist, Jonas Danckers, Myriam Borremans en Roger Janssens.  


EVANGELISATIE IN ONZE ZONE
Opmaandag 6 februari kwamen we voor een vierde keer in onze zone Aarschot met een aantal mensen samen in het parochiezaaltje naast de dekenij. Dit keer rond het thema van de evangelisatie. Een korte bezinning rond de tekst van Paulus uit de Eerste Korintiërbrief (2, 1-8) en het lied nr. 422 ‘Kondig het jubelend aan’ moesten ons dadelijk in de juiste stemming brengen. Fundamenteel is de vraag: wat is zo relevant aan Jezus dat Hij moet bekend gemaakt en verkondigd worden ? Paulus verkondigde Jezus en zijn  kruis. Hoe kan dit de mensen van vandaag raken? Wie zet zich in voor de evangelische boodschap ? We denken  aan de heiligen van vandaag die inspirerend kunnen werken: pater Damiaan, pater Pio, Jeanne Devos. Zij staan dicht bij de mensen zoals Jezus, zodanig dat de mensen erdoor aangesproken worden en volgelingen van Jezus worden. In het evangelie lezen we ook dat mensen bij Jezus gebracht worden (verhaal van de lamme). Er kwamen ook mensen naar Jezus met een verkeerde instelling (broodwonder) en niet voor zijn boodschap. Jezus omgang met de mensen ging gepaard 
met allerlei tekenen (wonderen), maar uiteindelijk had Hij het geloof van de mensen op het oog. Het geloof brengt redding. Hoe contacten leggen met mensen ? In Rillaar gebeurt dit vooral door ontmoetingen in de parochielokalen. De VZW Rillaar ontmoet heeft een uitnodigend karakter en brengt vele mensen samen. Hier liggen unieke kansen om parochiale activiteiten en evangelie ter sprake te brengen. Zoals missionarissen mensen ontmoeten op straat, via het werk in een garage. De parochielokalen kunnen een voorkerk zijn, een steen in de bedding die voortdurend kan verlegd worden. Men kan door de ontmoetingen een luisterend oor zijn  voor mensen met problemen. De monniken van Tibériade die met een ezel rondtrekken wekken de nieuwsgierigheid op van mensen. Er werden allerlei tips naar voren gebracht om een hartelijke, warme en uitnodigende kerk te zijn, die zorg wil dragen voor anderen. In Wolfsdonk denkt men aan een processie om zo met de kerk naar buiten te komen. Moet er ook niet gezocht worden naar een plek waar men tot meer geloofsverdieping kan komen ? Evangelisatie heeft niet als eerste bedoeling de mensen terug naar de kerk te doen komen, maar wel het geloof uit te dragen met overtuiging. Van convention naar conviction. Ons geloof moet niet steunen op menselijke wijsheid, maar op Gods kracht (1 Korintiërs 2,  5). 

Op de foto herkennen wij van links naar rechts: Eddy Wolput, Erna Vanhelmont, Paul Vanderstuyft, Fons Peeters, Sam Reniers, Roger Janssens, Leo Van Garsse, Nicole Adams en Maria Terweduwe. 

DIACONIE IN ONZE ZONE
Op donderdag 2 februari zijn van alle ziekenzorgkernen, rouwbezoekers, kringen van ondersteuning voor alleenstaanden van de acht Aarschotse parochies (twee per parochie) van harte uitgenodigd om 20.00 u. in het parochiezaaltje naast de dekenij (Jan Van Ophemstraat 19) om samen te zoeken hoe we in onze zone elkaar beter kunnen leren kennen en welke wegen er kunnen bewandeld worden om meer naar elkaar te kunnen toegroeien. We zullen de kans krijgen ons voor te stellen, zeggen wat we precies doen, welke onze doelstellingen zijn. 
Op donderdag 2 februari, Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis, kwamen enkele verantwoordelijke medewerkers van verschillende ziekenzorgkernen en mensen die begaan zijn met een dienstverlenende opdracht in onze nog op te richten zone samen in het parochiezaaltje naast de dekenij. Het terrein werd eerst afgetast. Waarmee zijn  we vooral bezig? We stelden vast dat de kerk vaak afwezig is als er initiatieven op touw gezet worden door de overheid of door  andere organisaties die losstaan van het kerkgebeuren. Zo was er onlangs de warmste week, waarin de kerk weinig betrokken was. De bestaande kerkelijke initiatieven werden  even op een rijtje gezet. In vele parochies kennen we de ziekenzorgkernen (nu Samana genoemd),  de Damiaanactie, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, initiatieven rond missiewerking, de bouworde. Omwille van een individualistische ingesteldheid wordt het moeilijk om nog mensen aan te spreken voor diaconale initiatieven. Ze hebben er geen tijd voor. Vele mensen leggen hun prioriteiten elders. De staat heeft veel taken van de kerk overgenomen. Denken we maar aan onze ziekenhuizen en scholen, die in aanvang een christelijke oorsprong hadden.  De vraag die we vandaag moeten stellen is : waar zijn de noden vandaag, welke noden dienen gehonoreerd te worden ? Hoe eenzame mensen opzoeken ?  Hoe de waardigheid van sommige mensen teruggeven? Wat doen we met de mensen die een rouwproces moeten doormaken? Hoe bereiken we hiervoor jonge mensen ? Het is Lichtmis vandaag: waar zijn de Simeon en Hanna, die het Kind terug op de arm nemen en zegenen? Wat kunnen we als Kerk doen voor asielzoekers? Kommaraf is een vereniging van vrijwilligers die voedsel bedelen aan armen. Kunnen wij met onze parochie dit werk steunen? Er is bij velen de angst om zich te engageren. Toch zullen we als kerk risico’s moeten nemen. Hoe contacten opbouwen met de moslims in onze regio? De bedoeling van deze samenkomst was voornamelijk op zoek te gaan naar iemand die in aanmerking kan komen om verantwoordelijkheid op te nemen voor een diaconale taak in onze nog op te richten zone. Het gaat hier om een coördinerende opdracht, die op een bezielende wijze mensen kan samenbrengen rond de diaconale doelstellingen in onze zone.  

Op de foto herkennen we van links naar rechts: Paul Vanderstuyft, Louis Cumps, Marcel Verbruggen,  Jan Geerts, Fons Peeters, Suzanne de Otter, Leo Van Garsse, Nicole Adams, Laura Thiels, Maria Vanderborght, Eliane Kiesekoms en Mia Hoeben. 

Op maandag 30 januari wist Leo Van Garsse weer een  aantal mensen bijeen te brengen vanuit de nog op te richten zone van Aarschot rondom het thema van de liturgie. Een tekst van de Paulus uit de eerste Korintiërbrief  (1,26-31) zette ons onmiddellijk op het spoor van onze roeping. Vanuit het priesterschap van de gelovigen worden wij allen geroepen om wegwijzers van God te zijn. Iedere gedoopte is leerling van Jezus, moet zout der aarde  en licht der wereld zijn (Matteüs 5, 13-16). Wij zijn geroepen om waakzame tekens te zijn van Gods licht dat kan schijnen in elke mens. Na het zingen van het lied ‘Om eenvoudigen van geest’ werden we op weg gezet om samen na te denken over wat liturgie in ons leven als christen kan  betekenen. Er werd gesproken over de voorgangers in uitvaarten en gebedsdiensten. Men voelde de nood van vorming aan. 

Op de foto herkennen wij van links naar rechts: Paul Vanderstuyft, Leo Van Garsse, Jonas Danckers, Vic Tielemans, Jan Geerts, Eddy Wolput, Eli Geyzels, Louis Van Roie, Lieve Verbiest, Nicole Adams, Hilde Serré en Roger Janssens. 

Wie kan hiervoor worden aangesproken? Moet er ook niet gezocht worden naar een meer  aanspreekbare vorm van liturgie? Deze komt immers veel te vaak abstract over. Hoe kunnen  we mensen betrekken in de liturgie en hen een rol toebedelen? Onze liturgische samenkomsten zijn meestal passieve bijeenkomsten. Onze zittende kerk moet actiever uit de hoek komen. De zin van het rechtstaan moet meer geduid worden. Teksten moeten meer aansluiten bij het leven van de dagelijkse werkelijkheid. Er is voor de priester nog veel werk weggelegd om mensen te stimuleren door een persoonlijk getuigenis. De liturgische samenkomst moet meer een gemeenschapsgebeuren zijn. Wij moeten kunnen delen in elkaars vreugde en verdriet. Koffie schenken na de viering kan een stimulans geven tot meer gemeenschapsvorming. Onze kerk heeft een uitnodigende en verbindende taak, ze moet hartelijk zijn in de omgang, ze moet ook uitdragen wat ze verkondigt. Tussen de verschillende parochies  mag er meer uitwisseling komen van de liturgische activiteiten, waardoor men bemoedigd wordt. Er moeten nieuwe mogelijkheden komen. Er moet niet steeds een vast stramien opgelegd worden van hogerhand. Zangkoren kunnen samenwerken en uitwisselen. Er kan gedacht worden aan een zangavond voor alle koren waarin nieuwe liederen worden aangeleerd. Het werd al bij al een boeiende avond. We probeerden stipt om 22 u. te stoppen. Maar dit keer lukte het niet. Over de liturgie is zeker het laatste woord nog niet gezegd. 

Op dinsdag 24 januari 2017 kwamen  van elke parochie van de stad Aarschot twee catechisten samen om na te denken over de nieuwe aanpak van de catechese in de zone Aarschot. Hiervoor kwamen we samen in de parochiezaal naast de dekenij. Voor de catechese van het vormsel werd vastgesteld dat we in onze zone al een heel flink stuk weg hebben afgelegd. Er is een vlotte samenwerking tussen Gelrode en Rillaar, tussen  de drie parochies Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk en tussen de drie parochies Onze-Lieve-Vrouw, Christus-Koning en Ourodenberg. Uitwisseling van ideeën en ontmoetingen tussen deze zogenaamde sub-zones worden op prijs gesteld. Voor de doopcatechese, catechese van de eerste communie en huwelijk staan we voor een nieuwe uitdaging en zal er  in een volgende bijeenkomst eens ernstig moeten worden nagedacht, temeer daar ook de scholen beperkt worden in hun lessen van godsdienst om aan parochiale catechese te doen binnen schoolverband. We zullen wellicht nog verschillende keren moeten samenkomen om de catechese op de andere domeinen wat meer vorm en inhoud te geven in de toekomst. Wat dat betreft is er nog veel werk aan de winkel. 

Op de foto herkennen wij: Leo Van Garsse, Toon Ooms, Wilfried Van Welde, Bert De Bruyn, Paul Vanderstuyft, Claire Vercammen, Annemie Wuyts, Roger Janssens, Leo Janssens, Erna Vanhelmont, Nicole Adams en Dominique Rummens. De foto werd genomen na de vergadering. Fons Peeters en Lieve Vinckx waren ook aanwezig, maar al vertrokken. De catechisten van Gijmel waren verontschuldigd. 

Er werd even nagedacht hoe we alles zouden kunnen aanpakken. Hoe verloofde koppels samenbrengen ? Wat kan er gedaan worden in onze zone aan stervensbegeleiding? Moet er misschien ook gedacht worden aan het onderwijzend personeel van onze scholen? Er zijn nog vele mogelijkheden om catecheseprojecten uit te bouwen. De grote vraag blijft wel: wie durft hiervoor zijn verantwoordelijkheid opnemen en in de wind gaan staan?