Meer dorp   
DE ICOON GIJMEL 

Over geschenken.

 

Bij het begin van het nieuwe jaar zullen heel wat geschenken worden uitgewisseld. Kleine en grote attenties die veel willen zeggen over hoe dankbaar wij zijn en hoe lief wij hebben. Misschien is het goed om in deze advent, bij het begin van het kerkelijke jaar, even stil te staan bij de geschenken die de drie parochiegemeenschappen beloofden bij de aanstelling van E.H. Jef Van Osta als pastoor en administrator.

  

 

Soms is het nodig om een beetje over geschiedenis te spreken. De tijd vliegt en wij dreigen zo snel te vergeten hoe het was en waarover het ging. Bij de komst van de "nieuwe” pastoor kwamen de drie parochieploegen (uitgebreid met enkele vrijwilligers) enkele keren samen om de plechtige inhaling op 24 september 2006 te organiseren. Meteen werd er ook nagedacht over een passend geschenk vanuit elke parochiegemeenschap. Voor alle duidelijkheid, een geschenk bij de aanstelling is geen persoonlijk geschenk; het moet veel meer zijn. Iedereen was het er roerend over eens dat de geschenken een waardevolle verrijking van de drie kerken moesten zijn. Een blijvend symbool, een geschenk van de gemeenschap aan de parochie. In Sint-Pieter koos men voor een nieuwe klok. In O.L.Vrouw van Fatima werd er geopteerd voor een icoon. Een grote beeltenis van de patrones van de kerk, vooraan in het koor. Een ereplaats voor de Moeder Gods als beschermheilige van de parochie. In Sint-Antonius Abt te Wolfdonk koos men voor de restauratie van het historische orgel. Drie prachtige geschenken die een mijlpaal willen zijn in het parochiale leven.

 

Maar de geschenken zijn veel meer. Zoals elk passend geschenk niet verwijst naar zichzelf maar naar de liefdevolle bedoeling, zo willen deze geschenken de gemeenschap bemoedigen, de mensen in allerlei fijne activiteiten bij elkaar brengen. Kortom; echt parochie vormen, een warme, koesterende gemeenschap van broeders en zusters in een zelfde geloof.

 

De drie parochieploegen zetten meteen een kalender uit. Eerst werd er geijverd voor de klok. Daarna zou de icoon aan de beurt zijn. Tenslotte, na de restauratie van de kerk, wordt het orgel in Wolfsdonk gerestaureerd. De chronologie heeft te maken met de praktische context. De O.L.Vrouw van Fatimakerk moet helemaal herschilderd worden. De Kerkfabriek in Wolfsdonk werkt al een hele tijd aan het restauratiedossier. De kerk is er net als het orgel een beschermd monument.

 

Ondertussen is het zo ver. Er werd contact opgenomen met de begaafde iconenschilder Joris Van Ael. Terwijl hij aan ontwerpen werkt en over de verhoudingen nadenkt begint het sparen. Met allerlei activiteiten wil de parochieploeg van de Gijmel de nodige fondsen verzamelen. Op de Kerstmarkt van 12 december 2009 bouwen ze een stand uit met mooie én lekkere dingen.

 

Alle giften zijn welkom, ze mogen gestort worden op de Parochierekening: 744-0271171-49 met vermelding "Icoon”. Van harte dank voor de medewerking!

 

Wij houden u zeker op de hoogte!

 

De drie parochieploegen.