2012 PROJECT KERKHOVEN

Op 1 oktober 2012 hebben de Kerkfabrieken Sint-Antonius Abt Wolfsdonk en Sint-Pieter Langdorp een ‘projectaanvraag voor subsidies voor historisch onderzoek’ ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant met als projecttitel "Historische plattelandskerkhoven Langdorp en Wolfsdonk”. Bedoeling is om met deze projectsubsidie een volgende stap te zetten in de opwaardering van de oude kerkhoven van Wolfsdonk (rondom de Sint-Antoniuskerk) en Langdorp (rondom de Sint-Pieterskerk). De begraafplaatsen in de Volkensvoortstraat (Wolfsdonk) en de Wijtestraat (Langdorp-Gijmel) horen niet bij dit project en zijn eigendom van de Stad Aarschot.

 

Toen in 2007 het oude kerkhof van Wolfsdonk dreigde te verdwijnen, heeft de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt stappen ondernomen om het kerkhof te kunnen behouden (het is volledig eigendom van de Kerkfabriek). Vanaf toen werd in samenwerking met de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde (Eddy Dehond) een inventaris opgemaakt van alle graven en werd in een eerste nota alle informatie bijeengebracht die nodig was om het unieke karakter van het Wolfsdonkse kerkhof voor de provincie Vlaams-Brabant te verduidelijken. Op 1 juni 2012 heeft de provincie het kerkhof van Wolfsdonk als "waardevol” erkend. Dit kerkhof zal met deze overheidssteun dus zeker voor de toekomst bewaard blijven.

 

Het oude kerkhof van Langdorp werd (samen met de Sint-Pieterskerk en de pastorij) reeds op 13 november 2002 beschermd als monument. De Kerkfabriek van Langdorp heeft in 2009 een groots project opgestart voor de restauratie en renovatie van hetnatuursteen- en baksteenmetselwerk (kerk exterieur) en in 2011 voor de restauratie en renovatie van het kerkinterieur en ook de kerkhofsite. Door de staat van beschermd monument blijft dus ook het kerkhof van Langdorp voor de toekomst bewaard.

Aangezien de noden voor de kerkhoven van Wolfsdonk en Langdorp op korte en middellange termijn gelijkaardig zijn, hebben de twee kerkfabrieken voor dit project de handen in elkaar geslagen. Nu de buitenrestauratie van de Sint-Antoniuskerk is afgerond, is het Wolfsdonkse kerkhof aan een opknapbeurt toe en wil de Wolfsdonkse Kerkfabriek snel werk maken van een doordachte en duurzame aanpak van het hele kerkhof. Het heeft geen zin hier en daar iets op te knappen en binnen enkele jaren de toestand weer even slecht te zien…

Aangezien de Kerkfabriek van Langdorp na de binnen- en buitenrestauratie van de Sint-Pieterskerk ook dergelijke aanpak wil volgen, is er nu al volgend plan opgesteld voor de twee kerkhoven :

 

1)Historische onderzoek en inventarisatie: een kunsthistorica zal (in samenwerking met de Aarschotse Heemkundige kring, het stadsbestuur van Aarschot dienst Technische Zaken en leden van de Kerkfabrieken), voor de oude kerkhoven van Langdorp en Wolfsdonk een inventaris maken van alle graven (het fotograferen en beschrijven van de toestand van elk graf) en via onderzoek in archieven en interviews reconstrueren hoe het kerkhof ontstaan is, welke graven nu ontbreken, hoe het kerkhof er vroeger uitzag (bijvoorbeeld welke beplanting er was) enz.

 

2)Restauratie van de graven: de Kerkfabriek van Wolfsdonk heeft al enkele specialisten gevraagd de porseleinen Christuskopjes en de metalen kruisen op een vakkundige manier te restaureren. De Kerkfabriek zal hiervoor alle kosten dragen. Op termijn zal dit in Wolfsdonk ook gebeuren voor de arduinen/betonnen en houten kruisen. Uiteraard zal het mogelijk blijven om de graven zelf nog te onderhouden, maar de Kerkfabriek probeert op deze manier al oplossingen te voorzien voor de graven die nu niet meer onderhouden worden of die een speciale aanpak nodig hebben. Over deze problematiek zal in de loop van de volgende maanden nog een infomoment georganiseerd worden.

De Kerkfabriek van Langdorp plant ten gepaste tijde een gelijkaardige aanpak en zal hierover tijdig verwittigen.

 

3)Opmaak plannen en heraanleg. Vertrekkende van de informatie die de kunsthistorica zal verzamelen, zal de Kerkfabriek van Wolfsdonk snel een landschapsarchitect aanstellen die op een historisch verantwoorde manier een plan zal opstellen om het Wolfsdonkse kerkhof heraan te leggen. De graven die er zijn, zullen sowieso blijven maar er zal bijvoorbeeld gekeken worden hoe gras best kan aangelegd worden om de ‘zandbedjes’ te bewaren, welke beplanting kan aangebracht worden, etc.

De Kerkfabriek Sint-Pieter van Langdorp plant op langere termijn ook dergelijke heraanleg. Na de nodige voorstudies zal een totaal conceptplan ontwikkeld worden voor de volledige kerksite Sint-Pieterskerk waarvan het kerkhof een onderdeel is.


De twee oude kerkhoven van Langdorp zullen dus ZEKER BEWAARD blijven voor de toekomst, sterker nog : er zal alles aan gedaan worden om met dit project de kerkhoven zo veel mogelijk in hun oude glorie te herstellen. De Stad Aarschot staat ook volledig achter deze plannen.

 

In deze Allerheiligenperiode doen de twee kerkfabrieken dan ook graag volgende oproep :

-weggehaalde foto’s, kruisen, plaatjes, kopjes,… die misschien nog thuis bij familieleden bewaard worden, terug te plaatsen op het kerkhof. Vooraleer iets terug te plaatsen gelieve Eddy Dehond te contacteren. U kan er zeker van zijn dat deze zaken op het kerkhof niet zullen verdwijnen. De kerkhoven zullen zeker mooier worden als de lege plekken weer gevuld worden!

-gegevens over verdwenen graven te melden (bij Eddy Dehond)

-informatie over de graftekens waar een kartonnen plaatje is bevestigd, te melden (bij Eddy Dehond)

 

Bij eventuele vragen, kan U steeds terecht bij Eddy Dehond (eddy.dehond@skynet.be of gsm : 0477848008; Galgeven 9, 2230 Herselt) of bij de leden van de Kerkfabrieken van Langdorp en Wolfsdonk.