2019VernieuwPastoraalLandschap

VERNIEUWD PASTORAAL LANDSCHAP
 
In het vakantienummer (29-30-31, 17 juli 2019) van Kerk & Leven lieten we weten dat de dekenaten in ons vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen opgeheven werden en nu onder vier regio’s zijn ondergebracht. Parochies en kerkfabrieken smelten samen tot eenheden en ressorteren onder een pastorale zone. De acht parochies van Aarschot zullen vanaf 1 januari 2020 herleid worden tot drie parochies. De laatste pastorale eenheid binnen onze zone Aarschot Sint-Rochus zal gevormd worden door de parochies Sint-Pieter Langdorp, Sint-Antonius Abt Wolfsdonk en Onze-Lieve-Vrouw van Fatima van Gijmel. De parochies Onze-Lieve-Vrouw, Christus-Koning en H. Hart van Jezus Ourodenberg smolten al een jaar eerder samen. Ook de parochies Sint-Niklaas Rillaar en SintCornelius Gelrode vormen al geruime tijd één parochie. Het spreekt voor zich dat al die veranderingen heel wat gevolgen zullen hebben voor de pastoraal zelf. Het initiatief voor al die veranderingen werd op gang gebracht zowel door de wereldlijke als de kerkelijke overheid. Het kerkbezoek neemt de laatste jaren zienderogen af. Er zijn ook minder priesters beschikbaar om ingeschakeld te worden. Wat moet er met al onze kerkgebouwen gebeuren? Is het nog verantwoord om voor zo weinig kerkgangers daar zoveel geld in te stoppen? Vandaar de drie mogelijkheden die vooropgesteld worden. Sommige kerken zullen in de nabije toekomst een andere bestemming krijgen. Dan spreekt men van herbestemming. Zulke kerken kunnen dan in enigermate onttrokken worden aan de eredienst. Voor andere kerkgebouwen moet er gezocht worden voor een nevenbestemming, zodat de kerkruimte naast een liturgische functie ook in aanmerking kan komen voor andere doeleinden. Hier heeft men twee mogelijkheden. Een nevenbestemming in de tijd. Bijvoorbeeld ’s zondags voor de liturgie, in de week voor vergaderingen of voor het verenigingsleven. Of in de voormiddag voor een kerkelijke uitvaart, in de namiddag voor een culturele activiteit. Bij een lokale nevenbestemming moet er in de kerkruimte een scheiding worden aangebracht. Bijvoorbeeld de weekkapel gebruiken voor de liturgie en de grote kerkruimte voor andere doeleinden. De kerkruimte kan ook zelf opgedeeld worden. Dit brengt uiteraard weer kosten met zich mee. Het ligt voor de hand dat er heel wat vergaderd en overlegd moet worden, vooraleer men een beslissing zal nemen. Alles zal moet worden onderzocht en voorgelegd worden aan een breder publiek, zodat er inspraakmogelijkheid is voor de hele gemeenschap. Daarom werd er naast een zoneploeg, die werd aangesteld door de bisschop op 26 maart 2019, ook een zoneraad opgericht. Hier is iedereen welkom die zich betrokken voelt met het kerkelijke en pastorale gebeuren. Op de laatste zoneraad, die doorging in Gelrode op donderdag 26 september, waren er 18 mensen uit verschillende parochies van onze zone aanwezig. Op deze bijeenkomst werd de jaarkalender voorgesteld, waarop vooral de eigen accenten van de verschillende parochiefeesten in de kijker werden gezet. Er werden gedachten uitgewisseld om nieuwe zonale of parochiale initiatieven te nemen (bijvoorbeeld een gezamenlijke bedevaart naar Scherpenheuvel, uitbouw van een spiritueel centrum in Langdorp). De activiteiten van de voorbije maanden werden even overlopen. De Open Kerkendagen brachten heel wat in beweging en zetten onze kerken cultureel op de kaart. Het initiatief om op vrijdag 4 oktober in alle kerken te klokken te luiden ter nagedachtenis van de historische ontmoeting van Franciscus van Assisi met de sultan van Egypte, mag eveneens beschouwd worden als een teken en een stap naar verzoening en verbroedering met andersgelovigen. Er werd ook even in de toekomst geblikt. De liturgische bijeenkomsten zullen vanaf nieuwjaar 2020 anders ingevuld worden. Rudy Borremans, nu vooral werkzaam in Rillaar en Gelrode, is bereid om ook ingeschakeld te worden in andere parochies van de zone. Vanaf het vertrek van pastoor Huub, begin maart 2020, zal Rudy’s zondags voorgaan in de Onze-Lieve-Vrouwekerk om 11 u. Hiermee willen we dan aangeven dat deze eucharistie gehandhaafd blijft in de toekomst. In de andere parochies zullen de uren van de kerkelijke diensten enigszins aangepast worden. Voor de kerk van Gijmel (18 u.) en Gelrode (18.30 u.) zal er op zaterdag afwisselend een eucharistie en een gebedsviering plaatsvinden. In Wolfsdonk (9.30 u.) en ook in Rillaar (9.30 u.) zal dit het geval zijn. Af en toe zal er ook een gezinsviering plaatsvinden. In Langdorp zal er een eucharistie gevierd worden op zondag om 10.30 u. In onze zone zal ook diaken Bert Hellebaut heel wat taken op zich komen nemen. Hij zal de gebedsdiensten en de catechese voor de doop- en huwelijken ondersteunen. Hij zal zelf ook kunnen voorgaan in uitvaarten, doopvieringen en huwelijksvieringen. In de parochie van Onze-Lieve-Vrouw Aarschot is Geert Schouwaerts begonnen met een opleiding om voor te gaan in de uitvaartliturgie. Hij is bezig om veertien woensdagavonden te volgen in het centrum van de ‘Eenheid’ in Wezemaal. In deze opleiding wordt er aandacht besteed aan het rouwbezoek, Bijbelteksten en praktijkervaring. Voor de gebedsvieringen zal er weldra een werkgroep worden opgericht, zodat een uitwisseling vergemakkelijkt wordt. We zitten nog steeds in een voorbereidend stadium. Er wordt gepland en uitgedokterd. Maar er zal nog veel water door de Demer stromen vooraleer alles in kannen en kruiken is. Maar we kijken toch hoopvol uit naar de toekomst en rekenen uiteraard op veel begrip en medewerking. 
Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen
Afbeelding invoegen