2019PastoraleBeginViering

INSTALLATIEVIERING
 
Het gebeurt niet elke zondag dat we een bisschop in onze kerk mogen begroeten. Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, mocht op zondag 24 maart 2019 in de viering van 10.30 u. een negental veldverantwoordelijken installeren en officieel aanstellen. Tijdens de intredeprocessie zong het gelegenheidskoor het alom gekende Taizélied ‘Laudate omnes gentes’.
 Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
De drie misdienaars gingen voorop gevolgd door de zone-verantwoordelijken, de priesters en de bisschop. De bisschop droeg de grote zonekaars, de drie priesters elk een kleinere kaars waarop het embleem van de zone was aangebracht. De veldverantwoordelijken droegen een oude bijbel uit de 16de eeuw, een stola met paarse en witte kleur en een spaarvarken. Deze symbolen werden alle geduid en uitgelegd in de viering.  De bisschop en alle aanwezigen in de bomvolle kerk werden verwelkomd door Jonas Danckers. Hij gaf ons een kort overzicht van het proces dat ze met een zestal enthousiaste medewerkers, na veel zoeken en aftasten, van vele vergaderingen op diverse locaties doorworsteld hebben om tot een pastorale zone met drie parochies uit te groeien. Inderdaad, nieuwe wegen banen is een proces van veel geduld en gestage inzet.
Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen
 
De bisschop stak met een vreugdevolle blik de grote zonekaars aan. Deze zou blijven branden tijdens de hele viering. Petra sprak de schuldbelijdenis uit, terwijl het koor het meerstemmige Kyrie van Philippeth zong. De eerste lezing vertelde ons het mooie roepingsverhaal van Mozes. Bij de brandende doornstruik hoorde hij Gods stem. Hij moest zijn sandalen uitdoen, want de plaats waarop hij stond was heilige grond. Hij werd door God gezonden om zijn volk uit Egypte te leiden. De stem van Toon Ooms kwam over alsof God tot ieder van ons sprak. Dit werd nog eens bevestigd door het krachtige lied ‘Woord van God tot ieder gesproken’. Priester Paul las voor uit het Lucasevangelie dat het verhaal vertelde van de verdorde vijgenboom, die als drie jaar vruchteloos bleef, maar een nieuwe kans kreeg door een extra bemesting en aandacht.
Afbeelding invoegen
 
De twee Bijbellezingen bevatten mooie thema’s, waarvan de bisschop in zijn homilie dankbaar gebruik kon maken. God heeft geduld met mensen, geeft mensen nieuwe kansen. Hij spreekt ook tot ons in een brandende doornstruik, in het vuur van enthousiaste mensen. Het komt er alleen op aan dat we ons er door te laten aanspreken. Na de homilie werden de drie zonepastors aangesteld: Rudy, Huub en Paul. Zij werden geroepen om zoals Mozes herder te zijn in deze nieuwe zone. Zij werden  gezonden om zich beschikbaar op te stellen voor alle mensen die aan hun zorgen worden toevertrouwd.
Afbeelding invoegen
 
Zij kregen de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen aan elke gedoopte, gevormde, gehuwde of ongehuwde en de sacramenten toe te dienen. Na deze aanstelling werden de drie kleine kaarsen aangestoken door de bisschop en overhandigd aan de drie pastores. Jonas Danckers werd tot pastorale coördinator aangesteld. Hij is verantwoordelijk voor het samenwerkingsverband tussen de acht verschillende geloofsgemeenschappen. Hij wil in samenspraak met anderen nieuwe initiatieven opzetten rond christelijke spiritualiteit en zich dagdagelijks inzetten om de werking van de zoneploeg in goede banen te leiden.  Wilfried Van Welde werd aangesteld als verantwoordelijke voor catechese in de zone Sint-Rochus. Liesbet en Hendrik kwamen als man en vrouw samen met hun drie kinderen naar voren als symbool voor alle gezinnen, die met hun kinderen de vele stadia van gelovige begeleiding willen doorlopen van doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk. Voor de diaconie werden Roger Janssens en Toon Ooms aangesteld. Ze kregen van de bisschop een stola overhandigd met een witte en paarse kleur. De witte stola wordt door de priester gebruikt om mensen nabij te zijn bij vreugdevolle momenten (doopsel, vormsel en huwelijk). Hij wordt ook gedragen bij de ziekenzalving en de communie-uitreiking om mensen nieuwe kracht te geven.  De paarse kleur verwijst naar boete en bekering. De paarse stola wordt gedragen  bij het boetesacrament en tijdens de advent en de veertigdagentijd. Tijdens deze periodes hebben we vooral aandacht voor welzijnszorg en broederlijk delen.
Afbeelding invoegen 
 
De evangelisatie, de verkondiging en de liturgie is een veld, dat gesymboliseerd werd door een oude Bijbel, een uitgave van 1599. De Bijbelse Boodschap wordt al eeuwenlang doorgegeven als Gods Woord voor de mensen. Het evangelie moet worden verkondigd met woord en daad. LieveVerbiest en PetraVandenbroeck motiveerden voor heel de kerkgemeenschap hoe zij blijven zoeken om de Bijbelse Boodschap uitdragen. Zij kregen dat eeuwenoud exemplaar van de Bijbel overhandigd uit de handen van de bisschop. Het mooi spaarvarken, een ludiek symbool voor het tijdelijke, werd overhandigd aan Jonas, die zich ook verantwoordelijk weet voor de financiële en materiële kant van de zone. Hij zal nauwgezet contacten onderhouden met de VZW Vereniging Parochiale Werken en de Kerkfabrieken en de brug vormen tussen de pastoraal en het economische. Hij zal alle vrijwilligers ondersteunen die zich bezig houden met de boekhouding en de rekeningen van de drie parochies om tot een goed en transparant beheer te komen van de gebouwen en de financiën. Tussen elke aanstelling werd een strofe en het refrein gezongen van het lied ‘Mens voor de mensen’. Na de voorbede werd er een omhaling gedaan ten voordele van Kommaraf en Apojo. Hiermee wil de pas opgerichte zone Sint-Rochus Aarschot de daad bij het woord voegen en armen- en gehandicaptenzorg een hart onder de riem steken. Tijdens het Onze Vader werden alle zone-verantwoordelijken uitgenodigd om een kring te vormen rond het altaar. In zijn dankwoord op het einde van de viering werden door Wilfried niet alleen de bisschop en vele aanwezigen betrokken, maar kregen ook Hilde Debleser en het gelegenheidskoor een daverend applaus voor de puike opluistering van de viering. Alle aanwezigen kregen bij het buitengaan een klein zone-kaarsje aangeboden. Daarna volgde de receptie in de eetzaal van het Sancta Maria-Instituut. Hier was het wel even drummen. Ook de bisschop dronk een glaasje mee en mengde zich onder vele mensen voor een ontmoeting en een kort gesprek. Het ging er gemoedelijk aan toe. Iedereen bleek opgetogen over de mooie viering, gaf een blije en hoopvolle indruk en wenste de prille zoneploeg veel succes toe. Het was een mooie dag voor de nieuwe zone Sint-Rochus Aarschot. Ook de lentezon was van de partij, een hoopvol teken? We danken via deze weg alle mensen van klein tot groot die van deze dag  iets unieks en onvergetelijk hebben gemaakt.
 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen