2019pastoraal toekomst

 TERUG
DE PASTORAAL VAN DE TOEKOMST VOOR GROOT-AARSCHOT: ZONE SINT-ROCHUS
Afbeelding invoegen
 
Recente cijfers geven aan dat circa 5% van de bevolking wekelijks te kerke gaat, 9,5% als praktiserend katholiek wordt bestempeld en dat 51% zichzelf katholiek noemt. Een belangrijk deel van de mensen is dus op een of andere manier nog (nauw) verbonden met onze Kerk. Toch neemt de kerkbetrokkenheid af en zien we onze parochies zoals we ze nu kennen, krimpen. We hoeven echter de moed niet te laten zakken! Deze en andere cijfers tonen aan dat mensen ook vandaag spiritueel zoekend zijn, nood hebben aan plaatsen en momenten waarop ze kunnen stilvallen in deze drukke wereld, verbondenheid kunnen voelen, kunnen bezinnen en nadenken over waar het echt toe doet in ons leven…Vanuit het Aartsbisdom - Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen werden de huidige acht Aarschotse parochies (Onze-Lieve-Vrouw Aarschot, Christus Koning Aarschot, Heilig Hart Ourodenberg, Sint-Pieter Langdorp, Sint-Antonius Abt Wolfsdonk, Onze-Lieve-Vrouw van Fatima Gijmel, Sint-Nicolaas Rillaar en Sint-Cornelius Gelrode) aangespoord om samen na te denken over de toekomst van onze pastorale werking. Binnen het project ‘Nieuwe wegen banen’ werden in het najaar van 2016 verkennende gesprekken gestart hoe de huidige parochies op termijn nauwer zouden kunnen samenwerken. Medewerkers, die nu verbonden zijn aan de verschillende kerken, dachten in gemengde groepen creatief na over hoe vieringen in de toekomst in te vullen (liturgie), hoe armen en zwakkeren vanuit onze christelijke inspiratie te ondersteunen (diaconie), hoe mensen vandaag iets bij te leren over (catechese) of warm te maken voor de Blijde Boodschap (evangelisatie) en hoe gebouwen en gelden op een ethische manier te beheren voor pastorale en socio-culturele doeleinden (tijdelijke). Deze avonden werkten zeer inspirerend: er werd gedroomd van hoe we samen in groot-Aarschot Kerk willen zijn in de toekomst, op een positieve, frisse en aantrekkelijke manier.Vanaf het voorjaar van 2017 gingen zeven leken – Eliane Kiesekoms, Wilfried Van Welde, Toon Ooms, Lieve Verbiest, Roger Janssens, Petra Van den broeck en Jonas Danckers – uit de verschillende parochies, samen met de priesters Jan, Huub en Paul, verder aan de slag om een plan uit te werken hoe een gezamenlijke toekomstige pastorale werking op touw te zetten: een pastorale zone Aarschot. Enkele belangrijke uitgangspunten zijn zo voorop gesteld: we willen een frisse, positieve en open sfeer uitstralen binnen onze kerken; we versterken wat lokaal goed loopt en sterk is maar durven ook nieuwe activiteiten opzetten. Het Zonale eet het lokale zeker niet op maar versterkt de lokale geloofsgemeenschappen en parochies. De zone stimuleert samenwerking en uitwisseling van positieve ervaringen, maar neemt niet over. Vanuit "Geloof, Hoop en Liefde”, samenwerking en dynamiek op gang laten komen dus.Op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, 15 augustus 2018, werd een lijvig document ingediend bij het Aartsbisdom met deze uitgangspunten. De nieuwe zone Sint-Rochus Aarschot kreeg zo de volle steun van hogerhand en zal vanaf het voorjaar van 2019 van start gaan. Naast de huidige priesters Huub Gerits en Paul Van der Stuyft, zal ook priester Rudy Borremans vanaf 2019 onze zoneploeg vervoegen. Een nieuwe impuls die ons extra moed geeft! Ook pastoraal werkster Maria Terweduwe, vele vrijwilligers en de gepensioneerde priesters zullen zich blijven inzetten waar nodig en mogelijk. De fusie van de parochies (één parochie Gelrode-Rillaar, één parochie Langdorp-Wolfsdonk-Gijmel en één stadsparochie Onze-Lieve-Vrouw, Christus Koning Aarschot en Heilig Hart Ourodenberg) wordt verder uitgerold, maar de nieuwe pastorale zone zal vooral zichtbaar worden in verdere samenwerking, nieuwe vieringen en initiatieven om zoekende mensen vandaag een hedendaags antwoord trachten te geven vanuit de lange en rijke christelijke traditie. We dromen van een werking waar men de Geest voelt waaien! Een zone met goesting!In de maanden januari en februari zal nog uitgebreid gecommuniceerd worden over de opstart van de zone Sint-Rochus. Op 24 maart 2019 volgt dan een aanstellingsviering voor de hele zoneploeg – verantwoordelijke leken én priesters. Zone Sint-Rochus Aarschot wil een positief verhaal vormen om de huidige geloofsgemeenschappen en nieuwe zinzoekers te inspireren. Een droom van verstilling, verdieping en verbinding.