2019Pastoraal Diaconie

TERUG 
DIACONIE IN DE NIEUWE PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS GROOT-AARSCHOT
 
We geven je deze week graag een woordje uitleg bij één van de domeinen binnen de pastorale zone, namelijk de catechese.In zijn visietekst: "de kracht van het evangelie” stuurde wijlen Mgr Lemmers, hulpbisschop Vlaams-Brabant en Mechelen aan, meer aandacht te besteden aan volgende domeinen: evangelisatie, liturgie, het tijdelijke, diaconie en catechese.Het was zijn bedoeling mensen uit alle lagen van de bevolking te motiveren om samen met de dienstdoende priesters een zoneploeg te vormen en elk domein te concretiseren in de dagelijkse pastorale zorg.De afgelopen twee jaar wisten een zestal mensen zich geroepen een ploeg te vormen ter bevordering van de lokale kerkgemeenschap, Aarschot.Elk lid van de ploeg nam de opdracht aan om een domein te behartigen, niet met de intentie geïsoleerd aan de slag te gaan, maar om in overleg elkaar te verrijken en te versterken.Met de installatie van de zoneploeg op 24 maart 2019 maken we de wereld duidelijk, dat diversiteit in het kerkelijk beleid, belangrijk en nodig is. De kracht van het evangelie zal zichtbaar worden in gedeelde zorg en in de verantwoordelijkheidszin van zowel vrouwen als mannen.Vandaag focussen we op het domein van de diaconie.Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven christenen concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.Daarmee volgen christenen het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen.De diaconie, het helpen van mensen, heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Zo getuigen onder meer gasthuizen en weeshuizen van de hulp van de kerk. Na de tweede wereldoorlog kwamen andere initiatieven, zoals bejaardenhuizen, het maatschappelijk werk, de jeugdzorg. Nog later kwam er ook aandacht voor gevangenen en vreemdelingen. Behalve, de hulp aan mensen dichtbij, in stad en regio, is er ook de werelddiaconie. Dat wil zeggen hulp - voor korte of langere tijd - aan mensen elders in de wereld. In De kracht van het Evangelie, de visietekst over de nieuwe pastorale zones, beschrijft Mgr. Lemmens de diaconie als een ijkpunt van een pastorale zone. De diaconie, de zorg voor de ‘armen’, vormt samen de zondag en de evangelisatie, de basis voor een vitale christelijke geloofsgemeenschap. Mgr. Lemmens schrijft:  ‘Beslissend voor de nieuwe wijzen van christen-zijn in de parochies is de vraag of en in welke mate parochies in hun midden ruimte maken voor de armen in heel hun verscheidenheid. Voor de eenheid en uitstraling van een parochie bestaat er geen grotere zegen dan deze bijna met de hand te grijpen aanwezigheid van Christus in de armen ‘midden onder ons’. Christenen worden opgeroepen om zorg te dragen voor anderen, en in de eerste plaats voor de armen en zwakken. In onze welvaartsmaatschappij zijn wij gewoon te denken dat de zorg voor de ‘armen’ een zaak is van de overheid, of van mensen, professionelen die hiervoor betaald worden.
Maar Jezus vraagt dat elke christen zich inzet om de zaak van de ‘armen’ op zich te nemen. Wat zieken, noodlijdenden en eenzamen het meest nodig hebben kan immers niet alleen in geld worden uitgedrukt: aanwezigheid, vriendschap, een luisterend oor, kleine gebaren van genegenheid en steun. Wie zo doet, leeft als een christen:  ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan (Mt 25,40)’.
Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen, nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. 
Tekst: Rudy Borremans, Roger Janssens, Toon Ooms