(UA-31898617-1)60035425 Sint-Pieter,Langdorp,Gijmel,Wolfsdonk,Aarschot,godsdienst,religie,gemeenschap,

2015 Op weg nr Pastorale zone

OP WEG NAAR PASTORALE ZONE

 

 

Op woensdag 25 november 2015 waren alle leden van parochieploegen, kerkfabrieken, catechisten, zangkoren, lectoren van de drie parochies Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk uitgenodigd op een algemene bijeenkomst in de vernieuwde parochiezaal van Wolfsdonk om na te denken over de toekomst. De bedoeling was om een eerste stappenplan uit te werken om te groeien naar een nieuwe pastorale eenheid of parochiale zone. Na een korte gebedsstonde werden de afgevaardigden van ons vicariaat voorgesteld: Ria Merckx (medeverantwoordelijke voor het tijdelijke) en Jos Verelst (ondervoorzitter van de VZW VPW van het dekenaat Aarschot) en Willy Penninckx (dekenale secretaris).

Er werd eerst gezocht naar de samenwerkingsvormen die er nu al zijn. Dit is al geval op het vlak van catechese (vormsel) en  doopliturgie (die plaats vindt elke eerste zondag van de maand om beurt in een andere parochie). Schoolvieringen zijn in de drie parochies dezelfde,  maar gebeuren wel apart. Er is een gezamenlijk parochieblad voor de drie parochies. Teksten en foto’s worden verstuurd naar Sophie Buyck, die instaat voor de redactie en alles doorstuurt naar Kerk & Leven. Ook voor de abonnementen is alles gecentraliseerd bij een persoon (Gerben Wartena). Bij parochiefeesten worden elke parochie uitgenodigd en worden ook de vieringen aangepast en gecentraliseerd in de feestvierende parochie. Momenteel gaan de vieringen van Gijmel door in Langdorp (omwille van de verwarmingsinstallatie die het laat afweten). Parochiemedewerkers van de drie parochies kennen elkaar meer en meer door allerlei gezamenlijke activiteiten.

Er is de noodzaak om nog meer samen te werken omwille van het priestertekort enerzijds, maar anderzijds ook omwille van het minder aantal kerkgangers en vrijwilligers. In de winter een kerk verwarmen voor een handvol mensen lijkt in de toekomst financieel onverantwoord.

Op het vlak van diaconie (Ziekenzorg) werkt elke parochie apart. Soms zijn er wel gezamenlijke activiteiten.

Hoe kunnen we meer samenwerken? Welke stappen kunnen er worden gezet naar de toekomst toe? Er werden twee concrete afspraken gemaakt:

  1. Op het vlak van het tijdelijke: bijeenkomst in het schoolhuis van Wolfsdonk op dinsdag 19 januari om 20.00 u.

  2. Leden van parochieploegen en catechisten komen samen in de dekenij (Jan Van Ophemstraat 19) op woensdag 20 januari 2016 om 20.00 u.

Er was een grote opkomst. Alles tezamen met 45 personen, waarvoor onze oprechte dank. Ook de verantwoordelijken van de parochiezaal en de medewerkers van ons vicariaat werden bedankt voor hun steun en aanmoediging in ons gezamenlijk op weg zijn naar een nieuwepastorale eenheid.

(UA-31898617-1)60035425