Vieringen:Datums - Agenda
DOOPVIERINGEN 2018 
Doopaanvragen dienen zeker 3 weken op voorhand aangevraagd worden.
Dit kan via deze site http://www.sintpieterlangdorp.be  met het formulier Doopaanvraag_.doc  of  Doopaanvraag_.pdf/
Het kan ook via één van de parochiesecretariaten Parochiesecretariaten of rechtstreeks naar de verantwoordelijke via mailadres: ni.adams@telenet.be  
 
Iedere viering begint om 15 uur en wordt verzorgd door onze priester Paul Van der Stuyft.
Doopvoorbereidingen vinden altijd plaats in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. De ouders worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht.
 
Datums van de vieringen:
DATUM
PLAATS
UUR
07 januari Sint-Pieter Langdorp 15.00 uur
04 februari Sint-Antonius Wolfsdonk 15.00 uur
11 maart Sint-Pieter Langdorp 15.00 uur
01 april O.L.V. van Fatima Gijmel 15.00 uur
06 mei Sint-Antonius Wolfsdonk 15.00 uur
10 juni Sint-Pieter Langdorp 15.00 uur
01 Juli O.L.V. van Fatima Gijmel 15.00 uur
05 augustus Sint-Antonius Wolfsdonk 15.00 uur
02 september Sint-Pieter Langdorp 15.00 uur
07 oktober O.L.V. van Fatima Gijmel 15.00 uur
04 november Sint-Antonius Wolfsdonk 15.00 uur
02 december Sint-Pieter Langdorp 15.00 uur

Het doopsel of de doop is binnen het christendom het sacrament van de christelijke initiatie. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testamentkomen we de gedachte van de doop tegen. De meest bekende plaats in de Bijbel is MattheŁs 28 vers 19. Een andere bekende vindplaats is Marcus 16:16.
 
De oorspronkelijke doop bestaat uit een onderdompeling in of onder water. De vroege kerkgeschiedenis vermeldt ons, dat deze vorm van dopen gedurende de eerste drie eeuwen van de kerk gehandhaafd werd. Pas vele eeuwen na de bekering van de Romeinse keizer Constantijn de Grote, waarmee een einde kwam aan de christenvervolgingen, ging men geleidelijk over tot de doop door overgieting (effusio). De christenen werden nu niet meer vervolgd, ze werden juist met respect behandeld, zodat het vele voordelen met zich meebracht om christen te worden. Iedereen die in het christelijke rijk van Constantijn de Grote geboren werd, was door zijn geboorte automatisch een christen en behoorde dan ook gedoopt te worden. Vele christelijke instanties hanteren nog steeds deze laatste methode.
 
Binnen de kerkelijke richtingen waar uitsluitend volwassendoop (volwassen qua denkvermogen) wordt toegepast wordt meestal de onderdompeling gebruikt. In de kerken waar de kinderdoop wordt gepraktiseerd overgiet men dus eerder, in protestantse kerkgenootschappen met kinderdoop wordt het kind soms besprenkeld. Toch worden binnen bijvoorbeeld de Grieks-Orthodoxe kerk en de meerderheid van de Oosterse Katholieke Kerken baby's volledig ondergedompeld. In vroeger tijden geschiedde het doopsel ook binnen de Katholieke Kerk en andere kerken door algehele drievoudige onderdompeling; door de Russische Oudgelovigen wordt hieraan onverkort vastgehouden. Door de kinderdoop maakte dit gebruik vaak plaats voor overgieting van het hoofd van de dopeling.
 
De rooms-katholieke Kerk accepteert alleen doopsels door onderdompeling of vloeiende uitgieting, niet die door besprenkeling, als geldig.
 
Het woord 'doop' in het Nieuwe Testament is in het Grieks 'baptisimo', hetgeen volledig onderdompelen of wassen betekent. In het Latijn en in het Credo van de apostolische Kerk leest men dan ook baptisma.