2015 Plattelandskerkhoven Wolfsd & Langd

PLATTELANDSKERKHOVEN WOLFSDONK EN LANGDORP

 

De laatste weken hebben vele mensen hun ongenoegen uitgedrukt over het woekerende onkruid op de oude kerkhoven van Langdorp en Wolfsdonk. De kerkfabrieken Sint-Pieter Langdorp en Sint-Antonius Abt Wolfsdonk begrijpen en delen deze bezorgdheid. In de week van 15 augustus heeft IGO Leuven na overleg met de Stad Aarschot en de Kerkfabrieken handmatig alle onkruid verwijderd. Sinds begin dit jaar is het wettelijk niet meer mogelijk onkruidverdelgers te gebruiken. In tegenstelling tot berichten op de sociale en gewone media, zijn de kerkfabrieken reeds zeer lang bezig deze overgang voor te bereiden. Het onkruid nu was een spijtige samenloop van omstandigheden. Er ligt een volledig plan voor dat beide kerkhoven dra terug in hun oude glorie zal doen herrijzen en sterker nog, er nog beter zal doen uitzien dan voorheen.

 

In 2012 hebben de kerkraden, in samenwerking met de Aarschotse Heemkundige kring, een herwaarderingsproject opgezet voor de historische kerkhoven. De provincie Vlaams-Brabant heeft toen een budget ter beschikking gesteld voor een studieproject over de oude plattelandskerkhoven van Langdorp en Wolfsdonk. In samenspraak met een stuurgroep met mensen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Monumentenwacht, Regionaal Landschap Noord-Hageland, de Stad Aarschot en onze beide kerkfabrieken hebben kunsthistorica Anne-Mie Havermans en landschapsarchitect Michel Pauwels een uitgebreide historische studie over de beide kerkhoven en een plan met heraanplantingen uitgewerkt. Het oplijsten van alle graven, archiefonderzoek en interviews hebben een idee gegeven hoe de kerkhoven in de loop der eeuwen zijn gegroeid. Die informatie en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap, hebben geleid tot een gedetailleerd herinrichtingsplan voor het kerkhof van Wolfsdonk.

 

De voorbije twee jaar werden op het Wolfsdonkse kerkhof al verschillende graven op kosten van de kerkfabriek gerestaureerd, werden porseleinen kopjes hersteld en marbrietplaten en houten kruisen vervangen. Dit voorjaar werden te Wolfsdonk ook vele nieuwe bomen en struiken aangeplant en werd in juni ook een bloemenmengsel en gras ingezaaid op het kerkhof. Door de aanhoudende droogte begin juli is het zaaigoed echter niet uitgekomen. Daar de stadsdiensten hun handen meer dan vol hadden met de voorbereidingen voor 15 augustus, zijn de twee kerkhoven een tijdje overwoekerd, maar er is snel samen gewerkt aan een oplossing.

 

Nu het kerkhof van Wolfsdonk terug onkruidvrij is, zal dra het kruiden- en bloemenmengsel terug worden ingezaaid, zodat alles er terug piekfijn uitziet tegen Open Monumentendag en zeker tegen Allerheiligen 2015.

    

Via volgende link vindt u de resultaten die uit ons kerkhofproject zijn voortgevloeid: https://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/erfgoed-en-monumentenzorg/publicatie-draaiboek-plattelandskerkhoven.jsp.

De ervaring die wij hebben opgedaan, wordt nu door vele stad-, gemeente- en kerkbesturen gebruikt om hun kerkhoven op te waarderen... Dus ook al stond er even heel wat onkruid, de kerkfabrieken zijn actief bezig met dit probleem!

 

De voorbije legislatuur heeft de kerkraad van Langdorp Sint-Pieter in samenspraak met de aangestelde ir. architect Jos Martens, kunsthistorici, de diensten van erfgoed en ruimte, het centrum voor religieuze kunst en cultuur(crkc) degelijk werk gemaakt van een gedegen vooronderzoek voor de opmaak van kwaliteitsvolle restauratiedossiers om dit unieke erfgoed te bewaren en in zijn oude pracht te herstellen. Tijd noch middelen en moeite werden gespaard door talrijke vrijwilligers.

Het betreft een totaalproject van het kerkgebouw, ingebed in het ommuurde kerkhof met specifieke ontsluitingen van en naar het dorp.

Dit met het doel om, vanuit een verantwoorde aanpak, deze site een blijvende zin- en waardevolle toekomst te garanderen.

    

Op zeer korte termijn zal een proefrestauratie van 11 graven, gelegen aan de noordzijde van het kerkhof, uitgevoerd worden.

Prioritair zullen hierbij de funderingen en aanverwante noodzakelijke werken aan bod komen.

Hieruit kan dan opgemaakt hoe de verdere aanpak zal gebeuren en dit na de restauratie van het kerkexterieur.

Ondertussen zal op voorstel van het stadsbestuur de braakliggende grond rondom de graven ingezaaid worden met gras, in afwachting van de latere restauratie van de graftekens.

Gezien de erbarmelijke en bouwvallige toestand van de kerkhofmuur dringt een systematische aanpak van restauratie zich op, ook omwille van de financiering.

Een consensus dient hierbij nog bereikt tussen Onroerend Erfgoed, de ir. architect, het stadsbestuur en de kerkraad.

    

Graag nodigen we u uit om op zondag 13 september, op Open Monumentendag, opnieuw onze kerkhoven Wolfsdonk en Langdorp te bezoeken. In Wolfsdonk zal Anne-Mie Havermans, kunsthistorica, om 11.45u., na de Hoogmis, een korte presentatie houden over het kerkhof. Om 12.30u wordt dan in de parochiezaal de nieuwe "Kleine Gids voor de Sint-Antonius Abt kerk en het Plattelandskerkhof te Wolfsdonk” voorgesteld, waarin het kerkhof ruime aandacht krijgt.

De Sint-Pieterskerk met de klokkentorenkamer en het Robustelly-orgel zijn te bezoeken vanaf 13.30u. Om 17.00u. vindt het orgelrecital plaats, opgeluisterd door Peter Jeurissen.