VADERLANDSLIEVENDE PLECHTIGHEID

Op zaterdag 21 juni herdacht het Koninklijk Verbond der Veteranen van ZM KONING LEOPOLD III, afdeling Hageland (reeds voor de 46ste opeenvolgende keer), het neerstorten van een vliegtuig boven Langdorp op 22 juni 1943.

De dag begon rond 8.00 u., met de ontvangst van de personaliteiten en genodigden in zaal Demervallei. Om 9.00 u. was het verzamelen geblazen,aan het Snoeckxkapelleke want daar werden bloemen neergelegd door luitenant-Kolonel Stafbrevethouder Antoine Vangenechten, namens de inrichters, en door gemeenteraadslid Ria Vranken namens de stad Aarschot. Onder de begeleiding van onze trouwe fanfare De Demervallei, en onder aanvoering van een zestal militairen vertrok de stoet naar de parochiekerk, waar om 10.00 u. een plechtige Herdenkingsmis werd opgedragen door Z.E.H. Paul Eerlings, bijgestaan door Z.E.H. Paul Van der Stuyft. Na deze dienst volgde een serene hulde op het erepark van het kerkhof waar de zevenkoppige bemanning van het neergestorte vliegtuig begraven ligt. Tal van bloemenruikers werden ter hunner nagedachtenis neergelegd door vertegenwoordigers van de Ambassades van Australie, Nieuw Zeeland, Denenmarken en Engeland, door Burgemeester Peeters namens de stad Aarschot, en door nog tal van andere personaliteiten:

Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Van Genechten, namens het ministerie van landsverdeging.

Major Jesper Lyngholm, Danish military representative Lt.Gen.Kiersgaard

Mrs. Jana Kralikova en Rebecca Villarel namens de Australische ambassade

OCMW voorzitster Julia Mellaerts namens de ambassade van Nieuw-Zeeland

Gedeputeerde Monique Swinnen namens de provincie Brabant

David Curry, vertegenwoordiger van de 218 Squadron Association

Het geheel werd in het Nederlands en het Engels aaneengepraat door ceremoniemeester Paul Janssens en muzikaal omkaderd door mooie uitvoeringen van het Te Velde, door doedelzakmuziek, en door het geluid van sirenes, kanonschoten, en neerstortende vliegtuigen. Na deze indrukwekkende hulde volgden de nationale Hymnes van de neergestorte bemanning. In zaal Demervallei kon nadien nog wat bijgepraat worden tijdens een receptie die door de stad Aarschot aangeboden werd, en het traditionele banket achteraf sloot een mooie en zonnige dag af...

Een meer dan tevreden voorzitter Leo Janssens gaf iedereen alvast rendez-vous voor volgend jaar (steeds de derde zaterdag van juni).

MEER FOTOS: PLECHTIGHEID OUDSTRIJDERS LANGDORP 2014

   

Uit het archief van de pastorij Sint Pieter Langdorp...en notities van pastoor A.Wouters, publiceren wij een aantal getuigenissen :

Op 22 juni 1943, rond één uur van den morgen, is er een brandend vliegmachien neergestort op den weg van den halte naar ’t dorp;  een stuk ervan, de staart, en enkele andere brokken lagen achter de school van den Gijmel, in een bosch tusschen Vleminckstraat en Mechelsebaan. In dit bosch lag een vlieger dood, deze was niet verbrand.  In en onder vhet vliegtuig bij den halte lagen zes lijken, sommige half verkoold. De burgemeester kwam vragen een lijkdienst te doen. Ik heb geantwoord dat er geen bewijzen waren dat de verongelukte katholieken waren, maar dat ik het geval aan het bisdom zou voorleggen. Mgr.Van Cauwenbergh antwoordde ontkennend.  Toen het vliegtuig was opgeruimd door de Duitschers zijn de voddenrappers komen zoeken naar  overschot van metaal: aluminium, koper,enz…  Een zekere De Cleyn van Aarschot vond een medalie waarop van één kant het beeld van OLV Onbevlekt Ontvangen.  Daarop heeft Mgr.Vancauwenbergh geschreven dat de lijkdienst mocht doorgaan.  Een paar dagen later hebben kinderen nog een paternoster gevonden, al de bollekes waren verband en het hout uit het kruis ook. De lijkdienst heeft plaatsgehad op maandag 5 juli om 10 uur.  Nog nooit is er zooveel volk in de kerk geweest. Honderden menschen stonden nog buiten. De zeven slachtoffers zijn begraven in vijf kisten bij de ingangspoort ten noord-oost van het kerkhof.  Hun graven werden gedurig met bloemen versierd.  

        Een andere bron vertelt ….

Den 22 juni 1943, rond één uur ’s morgens stortte een brandend vliegtuig neer.  De bemanning werd verpletterd of verkoold, een plechtige lijkdienst werd opgedragen, na toelating van den Geestelijke Overheid, den vijfde juli.

        Op zaterdag 31 juli 1943 werden er veel menschen van alle geslacht en ouderdom vervoerd met den trein in de richting van Diest.  Op de Molenheide zijn er verschillende uitgesprongen, maar onmiddellijk door de begeleidende Duitschers beschoten.  Drie jongelingen bleven dood liggen; een jonge vrouw met doorschoten borst leefde nog als de onderpastoor er bijkwam, maar is korts daarna gestorven. De vier slachtoffers die enkel een nummer droegen, zijn in den namiddag begraven naast de vliegeniers.
 

Een andere bron vertelt ….

Op zaterdag 31 juli werden vier Joden doodgeschoten door hunne Duitsche bewakers.  Ze kregen een begraafplaats op den ongewijden grond van het kerkhof .  Slechts drie jongens werden verplicht te gaan arbeiden in een vreemd land, namelijk Julien Zaman, Rene Schoolmeesters en Denis Verbruggen. Alle drie konden, na de bevrijding, terugkeeren zonder letsel.  We hadden geen politieke gevangenen.  Marcel Van Leemputten werd per ongeluk gedood te Aarschot op 5 september 1944, bij het begroeten van de geallieerde soldaten.
 
Den tiende mei, bij den inval der Duitsche legers, bleven de parochianen over ’t algemeen heel kalm. Bij de nadering der vijanden gingen slechts twee huisgezinnen op de vlucht.  Eenige jongelingen verwijderden zich ook. Allen keerden behouden terug.
 

Twee soldaten van onze parochie sneuvelden in den achttiendaagschen veldtocht, namelijk Albert Baetens en Isidoor Van den Bosch.

Gedurende de meidagen van 1944 (bombardementen) vluchtte een groot gedeelte der bevolking van Aarschot naar onze parochie, zoodanig dat we 3000 vreemde menschen onderdak te brengen hadden. Door de jeugdafdeelingen werd aanstond hulp georganiseerd en praktisch uitgedeeld.

Met een weinig aanpassing, hebben we gedurende gansch den oorlog, de geestelijke en parochieele werking zonder hinder kunnen voortzetten.