KERKSITE SINT-PIETER LANGDORP:VERZOEK TOT MEDEWERKING

Onze Sint-Pieterskerk werd in 2002 , samen met het kerkhof en de pastorie met tuin als monument beschermd.  Een deel van de dorpskern werd in hetzelfde beschermingsbesluit (13 november 2002) als dorpsgezicht  beschermd. De kerkfabriek van Langdorp Sint-Pieter heeft in 2008 een groots project opgestart voor de restauratie en renovatie van het kerkexterieur en in 2011 voor de restauratie en renovatie van het kerkinterieur en de kerkhofsite. Hiervoor werd ingenieur-architect Jos Martens uit Leuven als ontwerper aangesteld. Mede door het statuut van "beschermd monument” blijft dit alles voor de toekomst bewaard en zijn er overheidstoelagen te bekomen om al de nodige werken te helpen financieren.

 

Voor de kerkhofsite wordt, evenals voor het kerkgebouw zelf, alles gedaan om met kennis van zaken de nodige dossiers voor te bereiden. Hierbij is het dossier ‘exterieur’ het verst gevorderd. Dit dossier werd vorig jaar ontvankelijk verklaard door Onroerend Erfgoed nadat de stad Aarschot en de Provincie Vlaams-Brabant hun akkoord gegeven hadden in verband met de subsidieaanvraag. Het is nu aan de bevoegde minister op Vlaams niveau om het dossier en samen hiermee het deel subsidie vanwege de Vlaamse Gemeenschap goed te keuren door middel van een Ministerieel Besluit. Als dit gebeurt kunnen deze werken in aanbesteding gegeven worden. Voor het interieur van het kerkgebouw is een restauratiedossier in voorbereiding. Hiervoor zijn onder andere de voorbije maanden verschillende onderzoeken gebeurd in het kerkgebouw. Dit om toe te laten om op basis van deze uitgevoerde materiaal technische vooronderzoeken de nodige en gepaste keuzen van aanpak te kunnen maken. Ons historisch kerkhof zal eveneens met zorg aangepakt worden om deze unieke site als ‘ommuurde hof’ rond het kerkgebouw op een waardige manier te behouden en veilig te stellen voor de toekomst. 

Onder andere in voorbereiding tot het opmaken van een restauratiedossier voor het kerkhof werd er vorig jaar een historisch onderzoek uitgevoerd en dit met betoelaging van de Provincie Vlaams-Brabant (Projectsubsidie historisch onderzoek). Dit gebeurde samen met Wolfsdonk en op vraag van de Provincie werd door de auteur,  kunsthistorica Anne-Mie Havermans uit Ekeren, een draaiboek  uitgewerkt dat ook van dienst kan zijn voor de aanpak van andere plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant. Voor Langdorp wordt deze historische studie nog aangevuld met een landschappelijke analyse, uitgevoerd door landschapsarchitect Michel Pauwels uit Leuven.
Deze studie werd begeleid en opgevolgd door vertegenwoordigers van het stadsbestuur, het provinciebestuur, Onroerend Erfgoed, Monumentenwacht en de kerkfabrieken Langdorp en Wolfsdonk. We hopen eerstdaags het volledige studierapport te mogen ontvangen. Na deze vooronderzoeken, met concrete voorstellen, zal onze aangestelde ir. architect als ontwerper dit project verder uitwerken. Een belangrijk onderdeel zullen ongetwijfeld de verschillende graven zijn. Voorafgaandelijk aan het opstellen van een omvattend dossier wordt er nu gewerkt aan een onderhoudsdossier voor een aantal geselecteerde graven.  Als dit alles, qua goedkeuringen en betoelaging, vlot verloopt kunnen we wellicht reeds in het najaar starten met het herstel en de conservatie van een aantal graven en grafmonumenten en dit aan de noordzijde van de kerk.

In dit kader het hiernavolgende :

 

Verzoek tot medewerking:

Onze kerkraad wil een degelijke inventarislijst opmaken van familieleden of contactpersonen die mede zorg dragen voor het behoud van één of enkele graven of graftekens.

Onze kerkraad wil eveneens navraag doen bij de bezoekers, vrienden van het kerkhof, wie er begraven ligt bij de naamloze graftekens. Misschien zijn er bezoekers die dit zouden weten…
Bijkomend  informatie, in de vorm van foto’s, teksten, rouwprentjes en zo meer , is  steeds  welkom en dit zowel met betrekking tot het kerkhof als tot de kerk en ruimere omgeving.

De in te vullen gegevens hieronder zullen discreet gebruikt worden en alzo kan de kerkraad je in de toekomst ook eventueel informeren bij het renovatiegebeuren.

 

Indien u gegevens in verband hiermee hebt gelieve dan onderstaand formulier door te mailen of af te geven aan één van de verantwoordelijken:

Nicole Adams, Langdorpsesteenweg 270, Langdorp,  016/564514 , ni.adams@telenet.be

 Jos Peeters, Testeltsesteenweg 50, Langdorp, 016/564760, jospeeters1@skynet.be

of

deponeer het formulier in de brievenbus van de pastorij