2013 HERDENKING GESNEUVELDE RAF-PILOTEN

ZATERDAG 15 JUNI: HERDENKING GESNEUVELDE RAF-PILOTEN LANGDORP

  
70 JAAR GELEDEN NOTEERDE PASTOOR A. WOUTERS IN VERBAND MET DEZE DRAMATISCHE GEBEURTENISSEN: "Lijkdienst van Engelsche Vliegers
Op 22 Juni 1943, rond 1 uur van den morgen, is er een brandend vliegmachien neergestort op den weg van den halte naar ’t dorp. een stuk ervan, de staart, en enkele andere brokken lagen achter de school van den Gijmel, in een bosch tusschen Vleminckstraat en Mechelse Baan. In dit bosch lag een vlieger dood: deze was niet verbrand. In en onder het vliegtuig bij den halte lagen zes lijken, sommige half verkoold. De burgemeester kwam vragen een lijkdienst te doen: ik heb geantwoord dat er geen bewijzen waren dat de verongelukte Katholieken waren, maar dat ik het geval aan het bisdom zou blootleggen. Mgr Van Cauwenbergh antwoordde ontkennend. Toen het vliegtuig was opgeruimd door de Duitschers, zijn de voddenrapers komen zoeken naar overschot van metaal: alluminium, koper enz. Zekere De Cleyn van Aarschot vond een medalie waarop van een kant het beeld van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Daarop heeft Mgr. geschreven dat de lijkdienst mocht doorgaan. Een paar dagen later hebben kinderen nog een paternoster gevonden: al de bollekens waren verbrand en het hout uit het kruis ook.De lijkdienst heeft plaats gehad op Maandag 5 Juli te 10 uur. Nog nooit is er zooveel volk in de Kerk geweest. Honderden menschen stonden nog buiten.De 7 slachtoffers zijn begraven in vijf kisten bij de ingangspoort ten N.O. van ’t Kerkhof. Hun graven worden gedurig met bloemen versierd.” [volgende aparte alinea] "Begrafenis van doodgeschotenenOp Zaterdag 31 juli 1943 werden er veel menschen van alle geslacht en ouderdom vervoerd met den trein in de richting van Diest. Op de molenheide zijn er verschillende uitgesprongen, maar onmiddelijk door de begeleidende Duitschers beschoten. Drie jongelingen bleven dood liggen een jonge vrouw met doorschoten borst leefde nog als Mr de onderpastoor er bij kwam, maar is korts daarna gestorven. De vier slachtoffers die enkel een nummer droegen zijn in den namiddag begraven naast de vliegeniers.” [Los ingevoegd blad] "Gemeente LangdorpParochie St Pieter             Den 10de Mei, bij den inval der Duitsche legers bleven de parochianen over ’t algemeen heel kalm. Bij de nadering der vijanden gingen slechts twee huisgezinnen op vlucht. Eenige jongelingen verwijderden zich ook. Allen keerden behouden weer.            Twee soldaten van onze parochie sneuvelden in den achttiendaagschen veldtocht, n.l.: Albert Baetens en Isidoor Van den Bosch.            Den 22sten Juni 1943 rond een uur ’s morgens, stortte een brandend vliegtuig neer. De bemanning werd verpletterd of verkoold. een plechtige lijkdienst werd opgedragen, na toelating van de geestelijke Overheid, den 5de Juli.            Op Zaterdag 31 Juli werden vier Joden doodgeschoten door hunne Duitsche bewakers. Ze kregen een begraafplaats op den ongewijden grond van het kerkhof.            Slechts drie jongens werden verplicht te gaan arbeiden in een vreemd land: Julien Zaman, René Schoolmeesters en Denis Verbruggen. Alle drie konden, na de bevrijding, terugkeeren zonder letsel.            We hadden geen politieke gevangenen.            Marcel Van Leemputten werd per ongeluk gedood te Aarschot op 5 September 1944, bij het begroeten van geallieerde soldaten.            Gedurende de Meidagen van 1944 (bombardementen) vluchtte een groot gedeelte der bevolking van Aarschot naar onze parochie, zoodanig dat we 3000 vreemde menschen onderdak te brengen hadden. Door de jeugdafdeelingen werd aanstonds hulp georganiseerd en praktisch uitgedeeld.            Met een weinig aanpassing, hebben we, gedurende gansch den oorlog, de geestelijke en parochieele werking, zonder hinder kunnen voortzetten. A Wouterspastoor-Langdorp” Archief pastorij Sint-Pieter Langdorp, Register Kerck Langdorp [Sittingen der Kercke Raed der Kerck Van Langdorp] 05 april 1824 – 09 september 1962 (niet genummerd, duidelijk handschrift van pastoor A. Wouters).   - 09.00 uur: ontvangst van de afgevaardigden en personaliteiten in zaal Demervallei in Langdorp-centrum.- 09.15 uur: samenkomst van de afgevaardigden aan de Testeltsesteenweg.- 09.30 uur: neerlegging van bloemen aan het Snoeckx-kapelleke.- 09.40 uur: vertrek van de stoet.- 10.00 uur: plechtige H. Mis, opgedragen ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen in het bijzonder voor de gesneuvelde RAF-piloten- 10.45 uur: hulde aan de graven.- 11.30 uur: optocht naar zaal Demervallei voor de receptie.- 13.00 uur: jaarlijks banket voor de ingeschrevenen, aan 25 euro per persoon.